Chemické prvky – nekovy – spojovačka

Mezi nekovy patří halogeny, vzácné plyny a také následující prvky. Dovedete přiřadit značky k názvům prvků?

V našem dalším cvičení si také můžete procvičit znalosti chemických značek kovů.

Základní fakta o nekovech

  • Vodík je nejlehčím prvkem a má vysokou elektronegativitu. Je součástí vody a mnoha organických sloučenin.
  • Uhlík je základním stavebním prvkem organických sloučenin. Tvoří dlouhé řetězce a je klíčový pro život.
  • Dusík je součástí bílkovin a nukleových kyselin. Je také nezbytný pro život.
  • Kyslík je nezbytný pro dýchání a hoření. Je například součástí vody a oxidu uhličitého.
  • Fosfor je součástí DNA, RNA a ATP. Je důležitý pro energetické procesy.
  • Síra tvoří disulfidové vazby v bílkovinách a je součástí aminokyselin.

Nekovy mají několik společných charakteristik:

  • Špatná vodivost: Na rozdíl od kovů jsou nekovy špatnými vodiči elektřiny a tepla.
  • Křehkost: Nekovy jsou obvykle v pevném stavu křehké.
  • Nízké body tání a varu: Nekovy mají nižší teploty tání a varu ve srovnání s kovy.
  • Kyselotvornost: Oxidy nekovů jsou kyselinotvorné.