Nejčastější dotazy k domácímu/individuálnímu vzdělávání

Na této stránce chceme zveřejňovat časté otázky, které řeší rodiče usilující o domácí vzdělávání a rodiče žáků v domácím/individuálním vzdělávání (podle § 41 školského zákona).

Otázka: Jaké vzdělání potřebuji k tomu, abych mohl/a vzdělávat své dítě doma? Známí mi tvrdí, že musím mít pedagogické vzdělání.

Odpověď: Ke vzdělávání dítěte není nutné pedagogické vzdělání. Pro vzdělávání na prvním stupni musí mít rodič alespoň maturitu z libovolného oboru, pro druhý stupeň je vyžadováno vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc. z libovolného oboru). Garantem nemusí být rodič dítěte – může jít například o známého, který doloží, že má požadované vzdělání.


Otázka: Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka:

Odpověď: Prostorové a materiálně-technické zabezpečení můžete popsat například následovně: V bytě/domě je dostatek prostoru pro využití ke vzdělávání. Dítě má vhodně vybavený vlastní prostor, který je dobře osvětlený a větratelný a kde nebude při výuce rušeno. U domu máme víceúčelové hřiště, které lze využít k tělesné výchově. K výuce využijeme magnetickou tabuli, encyklopedie, metodické listy, výukové programy.


Otázka: Chci zažádat o individuální vzdělávání svého dítěte. Nemám k tomu ale žádné zvláštní důvody. Jednoduše myslím, že to pro nás bude vhodnější.

Odpověď: V žádosti o individuální vzdělávání je nutné uvést i důvody, přičemž zákon mimo jiné uvádí, že ředitel vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání. Důvodů ke vzdělávání můžete mít více – chcete například předávat dítěti určité hodnoty, chcete individuálním přístupem zajistit rozvoj v určité oblasti, individuální vzdělávání umožní dítěti rozvoj nějakého talentu apod. Ředitel už dále nezkoumá, do jaké míry jsou důvody opodstatněné.

Časté důvody pro domácí vzdělávání:

  • Možnost větší efektivity při individuálním vzdělávání díky individuálnímu přístupu.
  • Osobní nebo náboženské přesvědčení.
  • Zdravotní důvody (můžete popsat podrobněji, ale s ohledem na lékařské tajemství není nutné rozvádět).
  • Diagnostikováno ADHD a porucha opozičního vzdoru, nepřiměřené reakce dítěte vůči vrstevníkům i dospělým. Individuální přístup dítěti pomůže v soustředění.
  • Propojení výuky s praktickým životem a získávání zkušeností ze skutečného světa.
  • Zohlednění přístupu k vzdělávání vzhledem k oblastem nadání.
  • Touha předávat rodinné hodnoty.
  • Časté cestování, práce v zahraničí.

Otázka: Mohu usilovat a dosáhnout na domácí vzdělávání, pokud druhý rodič nesouhlasí s touto formou, ačkoli s rodinou nežije, pouze platí předepsané alimenty?

Odpověď: Školy mají často na formulářích k žádosti o domácí vzdělávání podpis pouze jednoho z rodičů, protože jednají v dobré víře, že rodiče jsou spolu dohodnutí (a jeden rodič má povinnost informovat druhého). I pokud je dítě svěřeno do péče jednomu rodiči (ale druhý rodič není zbaven rodičovských práv), může nastat problém, pokud druhý rodič s I.V. nesouhlasí – situace pak skončí u soudu. Určitě není dobré spoléhat se na to, že druhý rodič nejeví zájem, je mu to jedno a nebude situaci řešit.


Výše je zatím uvedeno několik z častých dotazů k domácímu/individuálnímu vzdělávání. Pokud váš zajímá něco dalšího, můžete položit dotaz e-mailem na adrese: info@ukolnicek.cz.