Nejčastější dotazy k domácímu/individuálnímu vzdělávání

Na této stránce chceme zveřejňovat časté otázky, které řeší rodiče usilující o domácí vzdělávání a rodiče žáků v domácím/individuálním vzdělávání (podle § 41 školského zákona).

Otázka: Jaké vzdělání potřebuji k tomu, abych mohl/a vzdělávat své dítě doma? Známí mi tvrdí, že musím mít pedagogické vzdělání.

Odpověď: Ke vzdělávání dítěte není nutné pedagogické vzdělání. Pro vzdělávání na prvním stupni musí mít rodič alespoň maturitu z libovolného oboru, pro druhý stupeň je vyžadováno vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc. z libovolného oboru). Garantem nemusí být rodič dítěte – může jít například o známého, který doloží, že má požadované vzdělání.


Otázka: Chci zažádat o domácí vzdělávání, ale nikde nemůžu najít žádný formulář pro školu.

Odpověď: Zákon stanovuje jen obsah žádosti. Momentálně není stanoven žádný přesný formulář žádosti o individuální vzdělávání. Žádost můžete sepsat volnou formou. Důležité je, aby obsahovala povinné náležitosti:

 • Jméno a příjmení žáka
 • Rodné číslo žáka
 • Trvalé bydliště žáka
 • Důvody pro individuální vzdělávání
 • Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka
 • Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat
 • Seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud se nejedná o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona (materiály použité nad rámec standardních učebnic – encyklopedie, výukové programy, časopisy, knihy, mapy)
 • Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka
 • Vyjádření školského poradenského zařízení
 • Datum a podpisy zákonných zástupců žáka

Otázka: Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka:

Odpověď: Prostorové a materiálně-technické zabezpečení můžete popsat například následovně: V bytě/domě je dostatek prostoru pro využití ke vzdělávání. Dítě má vhodně vybavený vlastní prostor, který je dobře osvětlený a větratelný a kde nebude při výuce rušeno. U domu máme víceúčelové hřiště, které lze využít k tělesné výchově. K výuce využijeme magnetickou tabuli, encyklopedie, mapy, metodické listy, výukové programy, aplikace.


Otázka: Chci zažádat o individuální vzdělávání svého dítěte. Nemám k tomu ale žádné zvláštní důvody. Jednoduše myslím, že to pro nás bude vhodnější.

Odpověď: V žádosti o individuální vzdělávání je nutné uvést i důvody, přičemž zákon mimo jiné uvádí, že ředitel vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání. Důvodů ke vzdělávání můžete mít více – chcete například předávat dítěti určité hodnoty, chcete individuálním přístupem zajistit rozvoj v určité oblasti, individuální vzdělávání umožní dítěti rozvoj nějakého talentu apod. Ředitel už dále nezkoumá, do jaké míry jsou důvody opodstatněné.

Časté důvody pro domácí vzdělávání:

 • Možnost větší efektivity při individuálním vzdělávání díky individuálnímu přístupu
 • Osobní nebo náboženské přesvědčení
 • Zdravotní důvody (můžete popsat podrobněji, ale s ohledem na lékařské tajemství není nutné rozvádět).
 • Diagnostikováno ADHD a porucha opozičního vzdoru, nepřiměřené reakce dítěte vůči vrstevníkům i dospělým. Individuální přístup dítěti pomůže v soustředění.
 • Propojení výuky s praktickým životem a získávání zkušeností ze skutečného světa
 • Zohlednění přístupu k vzdělávání vzhledem k oblastem nadání
 • Touha předávat rodinné hodnoty
 • Časté cestování, práce v zahraničí
 • Vícejazyčné domácí prostředí
 • Vzdálenost bydliště od školy (pokud třeba bydlíte v obci, která nemá vlastní školu a vzdálenost nebo špatná dopravní obslužnost komplikují dojíždění)

Poznámka: Častým důvodem uváděným v letech 2020/2021 byla neochota nosit roušku/respirátor. Tento důvod sám o sobě nestačí (nebývá považován za závažný důvod), určitě raději zapřemýšlejte nad jinými důvody.


Otázka: Mohu usilovat a dosáhnout na domácí vzdělávání, pokud druhý rodič nesouhlasí s touto formou, ačkoli s rodinou nežije, pouze platí předepsané alimenty?

Odpověď: Školy mají často na formulářích k žádosti o domácí vzdělávání podpis pouze jednoho z rodičů, protože jednají v dobré víře, že rodiče jsou spolu dohodnutí (a jeden rodič má povinnost informovat druhého). I pokud je dítě svěřeno do péče jednomu rodiči (ale druhý rodič není zbaven rodičovských práv), může nastat problém, pokud druhý rodič s I.V. nesouhlasí – situace pak skončí u soudu. Určitě není dobré spoléhat se na to, že druhý rodič nejeví zájem, je mu to jedno a nebude situaci řešit.


Otázka: Podali jsme žádost o přestup a žádost o povolení individuálního vzdělávání, ale zatím ještě čekáme na schůzku v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Blíží se ale začátek školního roku a ředitel(ka) nám nechce povolit IV bez vyjádření PPP. Co máme dělat?

Odpověď: Ředitel(ka) bohužel nemůže povolit individuální vzdělávání bez vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Vystavil(a) by se riziku, že rodiče následně vyjádření vůbec nedodají nebo ve škole proběhne inspekce ještě před dodáním vyjádření. Pokud se vám nedaří získat dřívější termín v jiné poradně, zkuste se domluvit ve škole – ředitel(ka) může žáka přijmout jako běžného žáka, který se vzdělává prezenčně. Vy své dítě až do dodání vyjádření omluvíte a na IV přejde až poté, co dodáte vyjádření od PPP. Připomínám, že nezáleží na tom, jaké stanovisko PPP vydá. O povolení individuálního vzdělávání rozhodne ředitel(ka).


Otázka: Jednou z náležitostí žádosti o individuální vzdělávání je doklad osvědčující splnění podmínky o vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat. V případě žáka druhého stupně základní školy je nutné vysokoškolské vzdělání. Je nutné doložit tento doklad v originálu nebo ověřené kopii nebo postačuje jen sken či prostá kopie tohoto dokladu?

Odpověď: Přímo v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon) bohužel není nijak specifikováno, jakým způsobem má „garant“/vzdělavatel své vysokoškolské vzdělání doložit.

Při pátrání na webu MŠMT jsem narazil na dokument „Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018“: https://www.msmt.cz/file/46873/

 • zde se uvádí následující: „Prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení“

Výše je zatím uvedeno několik z častých dotazů k domácímu/individuálnímu vzdělávání. Pokud váš zajímá něco dalšího, můžete položit dotaz e-mailem na adrese: info@ukolnicek.cz.