Výpočet látkového množství – příklady

Látkové množství je podíl hmotnosti látky a její molární hmotnosti (případně objemu látky a jejího molárního objemu). Jednotkou látkového množství je mol, což je množství látky, které obsahuje 6,022 × 10²³ částic (molekuly, atomy, ionty) – Avogadrova konstanta. Látkové množství jinými slovy uvádí skutečný počet částic vzhledem k počtu částic obsažených v jednom molu (Avogadrova konstanta).

Například při výpočtu molární hmotnosti oxidu (N₂O) dusného vycházíme z atomové hmotnosti jednotlivých prvků obsažených v molekule a také z počtu atomů těchto prvků v molekule:

Relativní atomová hmotnost dusíku Aᵣ(N) je 14,01 g/mol.
Relativní atomová hmotnost kyslíku Aᵣ(O) je 16,00 g/mol.
Molekula obsahuje dva atomy dusíku a jeden atom kyslíku, takže molární hmotnost oxidu dusného spočítáme následovně:
M(N₂​O) = 2⋅Aᵣ​(N)+Aᵣ​(O) = 2⋅14,01+16,00 = 44,013 g/mol.

Chemické výpočty zaměřené na látkové množství si můžete procvičit na následujících příkladech: