Látka, nebo směs?

Čisté chemické látky mají stálé složení a typické vlastnosti. Můžeme je vyjádřit chemickým vzorcem nebo značkou.

Směs obsahuje dvě nebo více chemických látek (složky), při jejichž smísení nedošlo k vzniku ani zániku chemických vazeb. Dochází ke změně vlastností z fyzikálního hlediska (mění se například teplota varu, tání apod.). Mezi směsi řadíme i slitiny kovů.

Pokud uvedeme příklady látek a směsí, dovedete je rozlišit?


Rozdělení směsí

Směsi můžeme rozdělit na stejnorodé (homogenní) a různorodé (heterogenní). Stejnorodé směsi mají stejné složení po celém objemu a jejich částice nerozeznáme okem, lupou ani běžným mikroskopem (například cukr rozpuštěný ve vodě). Různorodé směsi mají různé složení v různých částech objemu a jednotlivé části rozeznáme i pouhým okem (například písek promíchaný se štěrkem).

Stejnorodé směsi dělíme podle jejich skupenství na pevné, kapalné a plynné.

Různorodé směsi dělíme podle jejich složení na suspenze, emulze, pěnu a aerosol. Budete vědět, jak lze jednotlivé různorodé směsi popsat? Zkuste je přiřadit v následujícím online cvičení:


V následujícím cvičení rozhodněte, o jaký typ různorodé směsi se jedná: