Jak nepsat slohové práce

K českému jazyku patří i slohové práce. V následujícím článku jsem dal dohromady několik věcí, kterým byste se při psaní slohové práce měli vyhnout.

Jaké jsou nejčastější chyby ve slohových pracích?

Nedodržení slohového útvaru – K této chybě nedochází tak často, ale na druhou stranu má zásadní vliv na hodnocení. Pokud například místo popisu předmětu sepíšete vyprávění, nemůžete očekávat dobré hodnocení.

Špatná logická posloupnost – Text je nutné správně rozčlenit na odstavce podle osnovy. Jednotlivé odstavce na sebe musejí logicky navazovat a vycházet z osnovy.

Stylistické nedostatky – Při psaní slohové práce je nutné prokázat dostatečnou slovní zásobu a schopnost s ní pracovat. Mezi časté nedostatky patří:

  • Nadměrné užívání některých sloves (být, mít, líbit se)
  • Používání nespisovných a hovorových slov tam, kde to není vhodné (kupujou, koukat, ségra, používání přípony -ej u přídavných jmen: modrej)
  • Nadměrné používání zdrobnělin (ručička, kytička, očička, čumáček, pejsánek)
  • Používání jednoduchých, nijak nerozvitých vět (Alík je náš pes. Žije s námi dlouho. Máme ho rádi. Často ho venčím.)

Pravopisné a gramatické chyby – Neznalost použití i/y, mě/mně, s/z, čárek ve větách a obávaných velkých/malých písmen atd. dokáže pokazit hodnocení slohové práce, která by jinak byla vynikající. Pozor na pravopis!

Nedodržení rozsahu – Součástí zadání bývá také rozsah práce, tak pozor na jeho dodržování. Problém může nastat, pokud práci vměstnáte na pouhých pár řádků, i pokud se příliš rozepíšete a překročíte maximální rozsah.